On October 7, 2022, the election of the ‘Cyber Security Personality of the Year’ took place for the second time in Belgium, an event organized by the Cyber Security Coalition to highlight a personality who implements significant initiatives in favor of our country’s cyber resilience.

Among the 10 finalists, the jury rewarded the outstanding entrepreneurial mindset of Sebastien Deleersnyder, co-founder and Chief Technology Officer of Toreon, a cybersecurity company locally based in Flanders but globally open to the world. We congratulate him for his undeniable contribution to the creation of a more cyber safe ecosystem.

Read the press release
NL VERSION
Download

Sebastien Deleersnyder verkozen tot Cyber Security Personality of the Year 2022

Op 7 oktober 2022 vond voor de tweede keer de verkiezing van de ‘Cyber Security Personality of the Year’ plaats, een evenement georganiseerd door de Cyber Security Coalition om een persoonlijkheid die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de cyberweerbaarheid van ons land in de kijker te zetten.

Onder de 10 finalisten onderscheidde de jury het lovenswaardige ondernemerschap van Sebastien Deleersnyder, medeoprichter en Chief Technology Officer van Toreon, een cyberbeveiligingsbedrijf met wortels in Vlaanderen maar ogen gericht op de wereld. Hij mag zich het komende jaar ‘Cyber Security Personality of the Year’ noemen.

Veilige webapplicaties, het kloppend hart van ieder bedrijf

De beveiliging van toepassingen is uiterst belangrijk, vooral voor apps die toegang hebben tot gevoelige informatie van gebruikers. Met de snelheid waarmee ondernemingen het slachtoffer worden van cyberaanvallen, is applicatiebeveiliging noodzakelijk, zo niet verplicht. Op dat gebied heeft Sebastien Deleersnyder baanbrekend werk verricht. Als oprichter van het Open Web Application Security Project (OWASP)1 Chapter in België heeft hij het bewustzijn over de veiligheidsrisico’s van webapplicaties aangescherpt en softwareontwikkelaars ook de nodige hulpmiddelen verschaft om webapplicaties op een veilige manier te bouwen. Hij leidde verschillende OWASP-projecten zoals het vlaggenschipproject OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model), waarmee alle soorten organisaties hun softwarebeveiligingsstatus op een effectieve en meetbare manier kunnen analyseren en verbeteren.

Daarnaast leidde Sebastien als medeoprichter van Toreon persoonlijk veel projecten voor klanten. Onder zijn leiding groeide het bedrijf tot een team van meer dan 50 professionals voor hij de fakkel doorgaf aan Alex Driesen, die sinds 2021 de nieuwe CEO van Toreon is. De pragmatische aanpak en expertise van Sebastien en zijn collega’s hebben de cyber maturiteit van talrijke publieke organisaties en bedrijven in België verhoogd. Met de door VLAIO gesponsorde verbeterprojecten voor kmo’s helpt Toreon meer dan 30 digitale scale-ups in Vlaanderen om hun producten versneld op de markt te brengen.

“Met deze prijs erkennen we het unieke ondernemerschap van Sebastien Deleersnyder, alsook zijn onmiskenbare bijdrage tot het creëren van een ecosysteem van cyberprofessionals. Hij slaagt erin zijn ambities te realiseren door de implementatie van talrijke initiatieven met directe impact op de gemeenschap. Door zijn internationale activiteiten en uitstraling plaatst hij België op de cyberbeveiligingskaart.”, onderstreept Jan De Blauwe, voorzitter van de jury van de Belgische ‘Cyber Security Personality of the Year’.

Uitstekende finalisten, een moeilijke keuze

De verkiezing van de Belgische ‘Cyber Security Personality of the Year’ is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen actoren uit de academische wereld, overheidsdiensten en particuliere ondernemingen. Het selectie- en benoemingsproces vond plaats onder voorzitterschap van Jan De Blauwe, voorzitter van de Cyber Security Coalition en algemeen directeur / COO van NVISO.

De juryleden stonden voor de moeilijke taak om een winnaar te kiezen uit 10 finalisten, die de afgelopen twee jaar uitzonderlijke prestaties hebben neergezet en zich ook onderscheiden door hun persoonlijk engagement en passie voor cyberveiligheid.

“Cyberveiligheid is niet verworven maar deze finalisten hebben aangetoond dat we met onverdroten inzet en de juiste vaardigheden vele uitdagingen kunnen overwinnen en de kansen die voor ons liggen moeten grijpen. Zij hebben een zeer bewonderenswaardige benchmark gezet voor andere cyberexperts. Ik ben ervan overtuigd dat zij zullen blijven schitteren, in hun persoonlijke carrière en daarbuiten.”, zegt Jan De Blauwe, voorzitter van de jury van de Belgische ‘Cyber Security Personality of the Year’.

Een plechtigheid in het teken van de viering

De plechtigheid waarbij de prijs werd uitgereikt, was een niet te missen afspraak in de European Cyber Security Month voor alle vakmensen uit de sector van de cyberveiligheid.

Tijdens de ceremonie feliciteerde de jury alle finalisten met hun uitstekende kandidatuur en hun inzet. Minister van Defensie Ludivine Dedonder overhandigde de trofee aan Sebastien Deleersnyder, feliciteerde hem met die onderscheiding en wenste hem en het Toreon team veel succes met hun toekomstige projecten.

Afspraak volgend jaar

Ook in de komende jaren blijft de ‘Cyber Security Personality of the Year Award’- ceremonie een toonaangevend evenement om de uitstekende prestaties van cyberbeveiligingsdeskundigen in België te eren. Dit prijzenprogramma is mogelijk gemaakt dankzij de steun van de groeiende ledengemeenschap van de Cyber Security Coalition.

Biografie Sebastien Deleersnyder, een authentieke bezieler voor generaties van cyberexperten

Sebastien Deleersnyder behaalde een master in de toegepaste informatica aan de Universiteit Gent. Met zijn achtergrond in IT ontwikkeling en meer dan 20 jaar ervaring in cyberbeveiliging, trainde hij talloze ontwikkelaars in het beveiligen van software.

Om kennisoverdracht te stimuleren, richtte Sebastien een van ‘s werelds meest gevraagde ‘threat modeling’2 opleidingen op, die meermaals werd geselecteerd op Black Hat USA, de grootste cyberconferentie ter wereld, alsook op andere conferenties in Europa, Azië en de VSA. Door samen te werken met academische instellingen tracht hij die ‘threat modeling’ methodologie te verbeteren, toe te passen op nieuwe domeinen en over te brengen aan een breder publiek.

Dat sterke geloof in de kracht van kennisoverdracht bracht Toreon ertoe om het Data Protection Institute (DPI) over te nemen en zo meer cyberbeveiligingsprofessionals dan ooit tevoren te kunnen opleiden. Met het DPI-team ontwikkelde hij een gloednieuw opleidingsprogramma voor Chief Information Security Officers (CISO’s) en breidde hij het opleidingsaanbod verder uit.

Voor Sebastien is veiligheid een kritische factor om het vertrouwen in de digitale maatschappij te verbeteren. Dat verklaart zijn groot engagement voor verschillende initiatieven zonder winstoogmerk die die visie uitdragen, zoals CoderDojo Belgium, dat gratis bijeenkomsten organiseert voor jongeren om in clubverband te leren

programmeren; en de Cyber Security Challenge Belgium, een ‘capture-the-flag’ wedstrijd waaraan elk jaar meer dan 700 studenten deelnemen. Recent is hij samen met Passwerk en DPI een opleiding gestart om mensen met een autismespectrumprofiel in staat te stellen SOC3-analist te worden.

Sebastien is medeoprichter van de hacking en veiligheidsconferentie BruCON, die jaarlijks meer dan 500 security professionals aantrekt en ondertussen bekend staat als de beste non-profit security conferentie in België met een grote internationale reputatie.

Door al die activiteiten levert hij onmiskenbaar een belangrijke bijdrage tot de cyber talentontwikkeling die België broodnodig heeft.

FR VERSION
Download

Sebastien Deleersnyder élu Cyber Security Personality of the Year 2022

Le 7 octobre 2022 a eu lieu pour la deuxième fois en Belgique l’élection de la ‘Cyber Security Personality of the Year’, un évènement organisé par la Cyber Security Coalition pour mettre en lumière une personnalité s’étant particulièrement illustrée en œuvrant en faveur de la cyber résilience de notre pays.

Parmi les 10 finalistes, le jury a distingué l’esprit d’entreprise méritoire de Sebastien Deleersnyder, cofondateur et Chief Technology Officer de Toreon, une société de cybersécurité qui a ses racines en Flandre mais les yeux tournés vers le monde. Il peut désormais se proclamer ‘Cyber Security Personality of the Year’ pour l’année à venir.

Des applications web sécurisées, au cœur de toute entreprise

La sécurité des applications est extrêmement importante, surtout pour les applications qui accèdent aux informations sensibles des utilisateurs. Compte tenu de la vitesse à laquelle les entreprises sont victimes de cyberattaques, la sécurité des applications est nécessaire, voire obligatoire. Un domaine dans lequel Sebastien Deleersnyder a été pionnier. En tant que fondateur du chapitre belge de l’Open Web Application Security Project (OWASP)4, il a sensibilisé le public aux risques liés à la sécurité des applications web et a fourni aux développeurs de logiciels les outils nécessaires pour créer des applications web de manière sécurisée. Il a dirigé plusieurs projets de l’OWASP tels que le projet phare OWASP SAMM (Software Assurance Maturity Model), qui permet à tous types d’organisations d’analyser et d’améliorer leur niveau de sécurité logicielle de manière efficace et mesurable.

En outre, en tant que cofondateur de Toreon, Sebastien a personnellement dirigé de nombreux projets clients. Sous sa direction, l’entreprise est devenue une équipe de plus de 50 professionnels avant de passer le flambeau à Alex Driesen, nouveau PDG de Toreon depuis 2021. L’approche pragmatique ainsi que l’expertise de Sebastien et de ses collègues ont permis d’accroître la cyber maturité de nombreux organismes publics et entreprises en Belgique. Grâce aux projets d’amélioration pour les PME parrainés par VLAIO, Toreon aide plus de 30 entreprises numériques scale-up en Flandre à commercialiser leurs produits de façon accélérée.

« Avec ce prix, nous reconnaissons l’esprit d’entreprise unique de Sebastien Deleersnyder, ainsi que sa contribution indéniable à la création d’un écosystème de cyber professionnels. Il parvient à réaliser ses ambitions en mettant en œuvre de nombreuses initiatives ayant un impact direct sur la communauté. Ses activités internationales et son charisme ont placé la Belgique sur la carte de la cybersécurité », a souligné Jan De Blauwe, président du jury de la ‘Cyber Security Personality of the Year’.

Des finalistes exceptionnels, un choix difficile

L’élection de la ‘Cyber Security Personality of the Year’ est le fruit d’un partenariat unique entre acteurs du monde universitaire, des services publiques et des entreprises privées. Le processus de sélection et de nomination a eu lieu sous la présidence de Jan De Blauwe, président de la Cyber Security Coalition et directeur général / COO de NVISO.

Les membres du jury ont eu la difficile tâche de choisir un lauréat parmi les 10 finalistes qui ont accompli des réalisations exceptionnelles au cours des deux dernières années et se sont également distingués par leur engagement personnel et leur passion pour la cybersécurité.

« La cybersécurité n’est pas acquise mais ces finalistes ont montré qu’avec des efforts incessants et les bonnes compétences, nous pouvons surmonter de nombreux défis et devons saisir les opportunités qui se présentent. Ils ont établi une référence très admirable pour les autres cyber experts. Je suis convaincu qu’ils continueront à briller, dans leur carrière personnelle et au- delà », a déclaré Jan De Blauwe, président du jury de la ‘Cyber Security Personality of the Year’.

Une cérémonie sous le signe de la célébration

La cérémonie de remise du prix était un rendez-vous incontournable du mois européen de la cybersécurité pour tous les professionnels du domaine.

Au cours de la cérémonie, le jury a félicité tous les finalistes pour leur excellente candidature et leur engagement. La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a remis le trophée à Sebastien Deleersnyder, l’a félicité pour cette récompense et lui a souhaité, ainsi qu’à l’équipe de Toreon, bonne chance pour leurs futurs projets.

Rendez-vous l’année prochaine

Dans les prochaines années, la cérémonie de remise du prix de la ‘Cyber Security Personality of the Year’ restera un événement majeur pour honorer les réalisations exceptionnelles des professionnels de la cybersécurité en Belgique. Ce programme de récompense a été rendu possible grâce au soutien de la communauté croissante des membres de la Cyber Security Coalition.

Biographie de Sebastien Deleersnyder, une véritable inspiration pour des générations de cyber experts

Sebastien Deleersnyder est titulaire d’une maîtrise en informatique appliquée de l’Université de Gand. Fort de sa formation en développement informatique et de plus de 20 ans d’expérience en cybersécurité, il a formé de nombreux développeurs à la sécurisation des logiciels.

Afin de promouvoir le transfert de connaissances, Sebastien a créé l’un des cours de ‘threat modeling’5 les plus demandés au monde, celui-ci a été sélectionné plusieurs fois au Black Hat USA, la plus grande cyberconférence du monde, ainsi qu’à d’autres conférences en Europe, en Asie et aux États-Unis. En collaborant avec des institutions universitaires, il cherche à améliorer cette méthodologie de ‘threat modeling’, à l’appliquer à de nouveaux domaines et à la transmettre à un public plus large.

Cette conviction profonde du pouvoir du partage des connaissances a conduit Toreon à acquérir le Data Protection Institute (DPI) pour former plus de professionnels de la cybersécurité que jamais auparavant. Avec l’équipe du DPI, il a développé un tout nouveau programme de formation pour les Chief Information Security Officers (CISO ’s) et a élargi l’offre de formation.

Pour Sebastien, la sécurité est un facteur essentiel pour améliorer la confiance dans la société numérique. Cela explique son engagement déterminé dans plusieurs initiatives à but non lucratif qui promeuvent cette vision, telles que CoderDojo Belgium, qui organise des rencontres gratuites pour que les jeunes apprennent la programmation dans le cadre d’un club, et le Cyber Security Challenge Belgium, une compétition de ‘capture-the-flag’ à laquelle participent plus de 700 étudiants chaque année. Il a récemment lancé un cours de formation avec Passwerk et DPI pour permettre aux personnes présentant un trouble du spectre autistique de devenir des analystes SOC6.

Sebastien est cofondateur de la conférence sur le piratage et la sécurité BruCON, qui attire chaque année plus de 500 professionnels de la sécurité et qui a gagné sa place de meilleure conférence sans but lucratif sur la sécurité en Belgique, avec une forte réputation internationale.

Par le biais de toutes ces activités, il apporte indéniablement une contribution importante au développement des cyber talents dont la Belgique a désespérément besoin.